Kundenbetreuung 1 (A-K)          Name: Marcus Henkenjohann (Teamleiter)

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 110

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: marcus.henkenjohann@db.com

           Bereich: A - Blo

          Name: Mira Kempkens

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 115

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: mira.kempkens@db.com

          Bereich: Blp - Did

          Name: Marc Uellenberg

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 120

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: marc.uellenberg@db.com
          Bereich: Die - Fric

          Name: Gabriele Kortwinkel

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 122

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: gabriele.kortwinkel@db.com
          Bereich: Frid - Hal

          Name: Michael Fischer

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 117

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: michael.fischer@db.com
          Bereich: Ham - Hoo

          Name: Petra Meinhardt

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 113

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: petra.meinhardt@db.com
          Bereich: Hop - Kae

          Name: Britta Born 

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 121

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: britta.born@db.com
          Bereich: Kaf - Klem

          Name: Nicola Waldherr

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 123

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: nicola.waldherr@db.com

          Bereich: Klen - Kz

          Name: Dörte Brandes

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 111

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: doerte.brandes@db.com
          

          Name: Anika Schneider

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 116

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: anika.schneider@db.com

          

          Name: Birgit Jensen 

          Telefon: 02 11 / 90 65 - 114

          Telefax: 02 11 / 90 65 - 199

          E-Mail: birgit.jensen@db.com
Copyright © 2017 BKK Deutsche Bank AG, Düsseldorf